Webdesign & Online marketing   |

  Een website vanaf 450 euro
06 4205 9491

Algemene voorwaarden 6040 Webdesign v.2019-01

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Leverancier: de heer M. R. van der Manden, eigenaar van de eenmanszaak handelend onder de naam 6040 Webdesign, gevestigd te Bilthoven, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 65418662.

b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie leverancier een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie leverancier een aanbod, aanbieding doet of een offerte toestuurt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst met leverancier, ook als bij de uitvoering van de overeenkomst derden worden betrokken; op iedere wijziging van een overeenkomst met leverancier; op iedere aanvulling op een overeenkomst met leverancier; op iedere vervolgopdracht aan leverancier; op iedere offerte, iedere aanbieding en ieder aanbod van leverancier; op alle rechtsverhoudingen van leverancier met derden; op alle handelingen of rechtshandelingen ter voorbereiding van een overeenkomst met leverancier; en op alle handelingen of rechtshandelingen ter uitvoering van een overeenkomst met leverancier.

2.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zullen op het eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.

2.4 Als leverancier de algemene voorwaarden soepel toepast, kan opdrachtgever daaraan geen rechten ontlenen: leverancier mag altijd eisen dat de algemene voorwaarden strikt worden nageleefd.

2.5 Voor het gebruiksgemak zijn de bepalingen in deze algemene voorwaarden genummerd en zijn de artikelen voorzien van een titeltekst. Deze structuur beoogt echter niet alomvattend te zijn. Zo is het mogelijk dat onderwerpen in meerdere artikelen worden behandeld of dat bepalingen in samenhang met andere moeten worden gelezen. Opdrachtgever mag de structuur van deze algemene voorwaarden daarom niet als argument gebruiken ter onderbouwing van enige stelling met de strekking dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden verrassend is.

2.6 Deze algemene voorwaarden zijn met grote zorg opgesteld. Als echter een bepaling nietig is of vernietigd wordt, geldt dat de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven. Als een bepaling nietig is of vernietigd wordt, geldt dat die bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling die in zoverre van gelijke strekking is dat de onderdelen die voor de nietigheid of vernietigbaarheid van doorslaggevende betekenis zijn achterwege blijven.

Artikel 3 – Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Iedere offerte, iedere aanbieding en ieder aanbod van leverancier is vrijblijvend. Een offerte, aanbieding of aanbod heeft slechts betrekking op de dan betreffende situatie en geldt daarom niet automatisch voor toekomstige situaties.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn de prijzen genoemd in een offerte, aanbieding of aanbod exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van door haar of namens haar aan leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop leverancier zijn offerte, aanbieding of aanbod baseert.

3.4 Een offerte, aanbieding of aanbod van leverancier kan slechts in zijn of haar geheel inclusief de algemene voorwaarden van leverancier worden aanvaard. Als opdrachtgever aangeeft akkoord te gaan met een gedeelte van een offerte, aanbieding of aanbod, komt er geen overeenkomst tot stand, maar geldt dit als een tegenaanbod. Er komt dan pas een overeenkomst tot stand als leverancier dit tegenaanbod uitdrukkelijk aanvaardt. Er komt dus ook geen overeenkomst tot stand als opdrachtgever aangeeft een aanbod te aanvaarden met toepassing van andere algemene voorwaarden dan die van leverancier, zelfs niet als opdrachtgever daarbij aangeeft de algemene voorwaarden van leverancier uitdrukkelijk van de hand te wijzen: een dergelijke actie geldt slechts als een tegenaanbod waarna er slechts een overeenkomst tot stand komt als leverancier dit tegenaanbod uitdrukkelijk aanvaardt.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Leverancier voert de werkzaamheden uit overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De overeenkomst schept voor leverancier geen resultaatsverbintenis, maar een inspanningsverbintenis. Leverancier voert de werkzaamheden uit naar eigen inzicht.

4.2 Leverancier voert de werkzaamheden uitsluitend uit ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de werkzaamheden van leverancier geen rechten ontlenen. Artikel 9.10 van deze algemene voorwaarden is van toepassing.

4.3 Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens en materialen die leverancier nodig heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden. Voor gegevens of materialen die leverancier niet opvraagt, maar waarvan opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat leverancier deze nodig heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden geldt dat opdrachtgever deze gegevens of materialen tijdig uit eigen beweging verstrekt aan leverancier. Als leverancier gegevens of materialen die hij nodig heeft bij het uitvoeren van de werkzaamheden heeft opgevraagd bij opdrachtgever is leverancier bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden en de eventueel daarbij behorende termijnen op te schorten tot het moment dat leverancier de gegevens of materialen heeft ontvangen. Artikel 9.5 van deze algemene voorwaarden is van toepassing.

4.4 Leverancier is bevoegd voor de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen. Hierbij zal leverancier de nodige zorgvuldigheid betrachten. Artikel 9.7 van deze algemene voorwaarden is van toepassing.

4.5 Als er een planning is gemaakt of anderszins tijdafspraken zijn gemaakt met betrekking tot de door leverancier uit te voeren werkzaamheden zijn de termijnen die in die planning of tijdafspraken zijn genoemd geen fatale termijnen, maar gelden zij slechts als richtlijnen waarbij geldt dat leverancier zich tot het uiterste inspant de termijnen niet of althans zo min mogelijk te overschrijden.

4.6 Gedurende een situatie van overmacht is leverancier of opdrachtgever niet verplicht uitvoering te geven aan de overeenkomst. De artikelen 5.5 en 9.4 van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

4.7 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

4.8 Leverancier is uitdrukkelijk geen hostingprovider als dit niet in de opdracht is meegenomen. Opdrachtgever sluit zelf een overeenkomst met een hostingprovider, machtigt leverancier dit namens haar te doen of regelt anderszins zelf dat de diensten van een hostingprovider beschikbaar zijn. Artikel 9.8 van deze algemene voorwaarden is van toepassing.

Artikel 5 – Duur en beëindiging van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan slechts worden opgezegd tegen het einde van deze tijd, waarbij een opzegtermijn van twee maanden per eerste van de volgende maand in acht dient te worden genomen.

5.2 De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd wordt na verloop van deze tijd, behoudens tijdige opzegging, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

5.3 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan op ieder moment worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van twee maanden per eerste van de volgende maand in acht dient te worden genomen.

5.4 De overeenkomst die is aangegaan voor de duur van een bepaald project of een bepaalde taak, zoals de opdracht tot werkzaamheden die buiten een pakket vallen, eindigt van rechtswege op het moment dat het project is afgerond of de taak is volbracht en kan niet tussentijds worden opgezegd.

5.5 Als er langer dan 30 dagen sprake is geweest van een situatie van overmacht hebben leverancier en opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Onder overmacht aan de zijde van leverancier wordt verstaan, maar niet uitsluitend; ziekte of arbeidsongeschiktheid; fouten door hostingproviders; fouten in Google of andere zoekmachines; fouten in Google Analytics; fouten in software of hardware of handelen of nalaten van derden waarvan leverancier afhankelijk is; storingen in communicatieverbindingen; stroomuitvallen; branden; explosies; natuurrampen; handelen of nalaten van overheden; handelen of nalaten van hackers, crackers, script kiddies of internetcriminelen;

handelen of nalaten van opdrachtgever, zoals het aanpassen van de broncode of het zelfstandig aanbrengen of laten aanbrengen door een ander dan leverancier van wijzigingen aan de website of webshop of het vermelden of laten vermelden van illegale teksten, afbeeldingen of andere materialen; of andere omstandigheden die niet aan leverancier toerekenbaar zijn. De artikelen 4.6 en 9.4 van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

5.6 Na beëindiging van de overeenkomst vervalt het gebruiksrecht voor de opdrachtgever. Tenzij anders is overeengekomen. Artikel 10.2 van deze algemene voorwaarden is van toepassing.

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst

6.1 Leverancier behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

6.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Leverancier of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

6.3 Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 7 – Vergoeding

7.1 Opdrachtgever is aan leverancier de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Bij overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd betreft de vergoeding een overeengekomen bedrag per maand. Bij overige werkzaamheden betreft de vergoeding een overeengekomen bedrag per uur maal het aantal door leverancier gewerkte uren. In afwijking van de vorige twee zinnen geldt dat leverancier en opdrachtgever ook een vaste vergoeding kunnen overeenkomen.

7.2 Voor een overeenkomst waarin opdrachtgever maandelijks een vergoeding verschuldigd is geldt dat leverancier bevoegd is op een termijn van drie maanden de maandelijks verschuldigde vergoeding te verhogen als hij dit uiterlijk drie maanden voor het ingaan van die verhoging aan opdrachtgever meedeelt. Als opdrachtgever niet akkoord gaat wil gaan met zo een prijsverhoging is zij tot het moment dat de prijsverhoging in zou gaan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van het moment dat

de prijsverhoging in zou gaan.

7.3 De overeengekomen vergoeding is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Leverancier declareert aan opdrachtgever een verschuldigde vergoeding. De frequentie van declaratie is minimaal eens per jaar en maximaal eens per maand, tenzij leverancier en opdrachtgever een andere frequentie van declaratie zijn overeengekomen.

8.2 Declaraties dienen te worden voldaan binnen 21 dagen na de factuurdatum.

8.3 Indien de betalingstermijn wordt overschreden is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, leverancier opdrachtgever conform de wettelijke eisen heeft aangemaand en de in de aanmaning genoemde betalingstermijn ook wordt overschreden, is leverancier bovendien bevoegd opdrachtgever incassokosten in rekening te brengen. Bovendien mag leverancier indien de betalingstermijn wordt overschreden de werkzaamheden voor opdrachtgever opschorten totdat de declaratie is voldaan. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, leverancier opdrachtgever conform de wettelijke eisen heeft aangemaand en de in de aanmaning genoemde betalingstermijn ook wordt overschreden gedurende het eerste jaar van de looptijd van de overeenkomst, is leverancier tot het moment dat alle verschuldigde bedragen zijn ontvangen bovendien bevoegd de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, zoals een website of webshop, offline te halen. Artikel 9.5 van deze algemene voorwaarden is van toepassing.

8.4 Opdrachtgever mag zich niet beroepen op verrekening of opschorting.

8.5 Leverancier kan voor een contract of Dienst een factuur per kalenderjaar factureren.

8.6 Indien eerste contracttermijn afloopt aan het eind van het jaar of kalenderjaar wordt onder voorbehoud van opzegging door opdrachtgever, de Dienst automatisch verlengd met 12 maanden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van leverancier, of het nu gaat om beroepsaansprakelijkheid of bedrijfsaansprakelijkheid, is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de

aansprakelijkheidsverzekeraar van leverancier wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat leverancier onder de betreffende verzekering draagt.

9.2 Voor zover de in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden genoemde verzekering nog niet is afgesloten of voor zover om een andere reden geen uitkering door de aansprakelijkheidsverzekeraar van leverancier plaatsvindt is de aansprakelijkheid van leverancier, of het nu gaat om beroepsaansprakelijkheid of bedrijfsaansprakelijkheid, beperkt tot een bedrag ter hoogte van tweemaal de overeengekomen vergoeding met een maximum van € 1.000,00. Als het gaat om een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt onder de overeengekomen vergoeding verstaan twaalf maal de verschuldigde vergoeding per maand. Als een vaste vergoeding is overeengekomen wordt die onder de overeengekomen vergoeding verstaan. Als het mede gaat om overige werkzaamheden wordt onder de overeengekomen vergoeding mede verstaan het overeengekomen bedrag per uur maal de som van het aantal door leverancier gewerkte en nog te werken uren, waarbij het aantal door leverancier nog te werken uren indien nodig door leverancier wordt vastgesteld op basis van een redelijke schatting.

9.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade door fouten door het gebruiken van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

9.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. De artikelen 4.6 en 5.5 van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

9.5 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door opschorting van de werkzaamheden. Leverancier is ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het offline halen van diensten als bedoeld in de voorlaatste zin van artikel 8.3 van deze algemene voorwaarden.

9.6 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade door inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen, teksten of andere materialen. Leverancier is ook niet aansprakelijk voor schade door het wijzigen of het offline halen als bedoeld in artikel 10.4 van deze algemene voorwaarden.

9.7 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade door fouten of tekortkomingen van derden die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.

9.8 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade door enige tekortkoming, handelen of nalaten aan de zijde van de betrokken hostingprovider, ongeacht of zo een tekortkoming, handelen of nalaten aan de hostingprovider kan worden toegerekend. Leverancier is ook niet aansprakelijk voor schade door enige tekortkoming, handelen of nalaten aan de zijde van de betrokken hostingprovider als leverancier namens opdrachtgever een overeenkomst met de hostingprovider heeft gesloten. De betrekking tussen opdrachtgever en de hostingprovider staat uitdrukkelijk los van de overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade door enige tekortkoming, handelen of nalaten aan de zijde van welke derde dan ook die op welke manier dan ook van invloed is op enige website of webshop die door leverancier is ontworpen of gebouwd, ongeacht of zo een tekortkoming, handelen of nalaten aan die derde kan worden toegerekend. Leverancier is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat een door leverancier ontworpen of gebouwde website of webshop is gehackt, gecrackt of anderszins onheus is gebruikt of benaderd.

9.9 Leverancier is alleen aansprakelijk voor directe schade. Leverancier is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade zoals gederfde winst of schade door bedrijfsstagnatie.

9.10 Opdrachtgever vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken van derden die betrekking hebben op de werkzaamheden die leverancier voor opdrachtgever verricht, heeft verricht of zal verrichten.

9.11 Geen van bovenstaande bepalingen beperkt de aansprakelijkheid van leverancier voor schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van leverancier.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Leverancier behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem ontworpen of gebouwde websites, webshops, reserveringssystemen, functionaliteiten, alle door hem uitgebrachte offertes en al het andere dat voortkomt uit de overeenkomst.

10.2 Opdrachtgever krijgt slechts voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusief en niet aan derden overdraagbaar gebruiksrecht. Bij stopzetten of opzeggen van de overeenkomst vervalt het gebruiksrecht. De omvang van het gebruiksrecht is beperkt tot hetgeen voortvloeit uit de wet, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Meer specifiek voor het door leverancier voor opdrachtgever ontworpen logo geldt in afwijking van de vorige zinnen van dit artikel echter dat opdrachtgever direct voor onbepaalde tijd een niet-exclusief en wel aan derden overdraagbaar gebruiksrecht krijgt op grond waarvan zij het logo mag exploiteren, kopiëren of openbaren. Op grond van het in de vorige zin genoemde gebruiksrecht mag opdrachtgever het logo bijvoorbeeld gebruiken voor weergave op visitekaartjes of facturen, in brieven, e-mails of offertes, of in reclame-uitingen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier is het opdrachtgever derhalve niet toegestaan, behoudens voor zover dit voortvloeit uit de wet, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, de door leverancier ontworpen websites, webshops, reserveringssystemen, functionaliteiten, door hem uitgebrachte offertes of al het andere dat voortkomt uit de overeenkomst, te exploiteren, te kopiëren of te openbaren, ook niet op het moment dat de overeenkomst is beëindigd. Als een gebruiksrecht is vervallen, heeft leverancier geen verplichtingen meer heeft jegens opdrachtgever en is derhalve niet aansprakelijk voor bijvoorbeeld schade door het minder of niet functioneren van de website of webshop die mogelijk nog online staat. Artikel 5.6 van deze algemene voorwaarden is van toepassing.

10.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de door haar aangeleverde afbeeldingen, teksten of andere materialen geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Het behoort uitdrukkelijk niet tot de overeenkomst dat leverancier onderzoek doet naar eventuele inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Artikel 9.6 van deze algemene voorwaarden is van toepassing. Opdrachtgever vrijwaart leverancier tegen elke aanspraak van derden met betrekking tot de aangeleverde afbeeldingen, teksten of andere materialen.

10.4 Leverancier heeft te allen tijde het recht de door hem ontworpen of gebouwde websites, webshops, reserveringssystemen, functionaliteiten, alle door hem uitgebrachte offertes en al het andere dat voortkomt uit de overeenkomst te wijzigen indien hij weet of vermoedt dat het inbreuk maakt of mogelijk inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit geldt ook wanneer een ontwerp door leverancier en opdrachtgever al als definitief is bestempeld en ook wanneer de betreffende website of webshop al gebouwd of online is. Voor zover dit nodig is voor het zo adequaat mogelijk opheffen van de inbreuk of mogelijke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden heeft leverancier bovendien het recht de website of webshop tijdelijk offline te halen. Artikel 9.6 van deze algemene voorwaarden is van toepassing.

10.5 Leverancier heeft het recht zijn bedrijfsnaam te zetten op de door hem ontworpen websites, webshops, reserveringssystemen, functionaliteiten, de door hem uitgebrachte offertes en al het andere dat voortkomt uit de overeenkomst.

10.6 Na beëindiging van de overeenkomst is leverancier geenszins verplicht de door opdrachtgevery aangeleverde afbeeldingen, teksten of andere materialen te bewaren.

Artikel 11 – Omgaan met vertrouwelijke informatie

11.1 Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

11.2 Partijen zijn het erover eens dat Leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de Dienst of anderszins uitsluitend bij Opdrachtgever ligt. In dit verband zijn ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens de bepalingen in de Bijlage Verwerkersovereenkomst van toepassing.

11.3 Opdrachtgever staat er jegens Leverancier voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op iedere overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

12.2 Voor zover bepalingen van dwingend recht zich er niet tegen verzetten geldt dat de bevoegde rechter te Utrecht bij uitsluiting kennis zal nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever.

12.3 Leverancier en opdrachtgever zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich redelijkerwijs hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten.

Artikel 13 – Hosting en aanverwante diensten

1.Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2.Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via de Leverancier die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

3.Leverancier hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Leverancier gerechtvaardigd is, is Leverancier gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Leverancier in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Leverancier zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.

4.Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Leverancier gerechtigd hiervan aangifte te doen. Leverancier kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Leverancier verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

5.Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

6.Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Leverancier is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Leverancier in het kader van de klachtenprocedure.

7.Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 5 lid 2, onthoudt Opdrachtgever zich ervan de Dienst te gebruiken voor het opstarten, uitvoeren, gebruiken, verwerken, bevorderen, versturen, publiceren of aanbieden van processen, programma’s, gegevens of materialen die in strijd zijn met de goede zeden of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat Leverancier de Dienst niet voor die doeleinden ter beschikking heeft gesteld, waaronder in het bijzonder, maar niet uitsluitend:

a.Schadelijke scripts of processen waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Leverancier, overige Opdrachtgevers van Leveranciers of internetgebruikers kan hinderen of schade toe kan brengen.

b.IRC-bots, -bouncers of andere IRC-gerelateerde processen of programma’s.

c.Proxysoftware, al dan niet met als doel verkeer te anonimiseren.

d.BitTorrent-software, al dan niet met als doel dit op een schadelijke of anderszins onjuiste manier te gebruiken.

e.Network daemons of andere processen die network sockets (proberen te) openen of verbinding maken met een extern netwerk, dan wel informatie verschaffen over externe netwerken.

f.Hacking, hacking tools of andere materialen met als doel systemen, netwerken of diensten van Opdrachtgever of derden te benaderen zonder toestemming van de eigenaar, al dan niet met de intentie schade toe te brengen.

g.E-mail in bulk en/of spam, waaronder het versturen van (grote) nieuwsbrieven, al dan niet met instemming van de ontvangers.

h.Backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Opdrachtgever en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backupmedium.

i.Pornografisch en/of erotisch materiaal.

8.Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Leverancier, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

9.Leverancier zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen naar aanleiding van het niet nakomen van hetgeen bepaald in lid 7 en lid 8.

10.Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

11.Zonder toestemming van Leverancier is het Opdrachtgever verboden de door Leverancier verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

12.Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst te wederverkopen, te wederverhuren of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen (al dan niet met tegenprestatie), tenzij anders is overeengekomen.

13.Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.

14.Leverancier kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte en/of de hoeveelheid dataverkeer die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. De maxima kan Opdrachtgever te allen tijde vinden op de Website van Leverancier. Bij overschrijding van de maximale hoeveelheid dataverkeer sluit Leverancier het webhostingaccount af. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte en/of dataverkeer is bereikt.

15.Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.

16.Opdrachtgever kan beslissen om tegen vergoeding de maximale hoeveelheid dataverkeer te vergroten. Uitbreiding van de hoeveelheid dataverkeer kan strekken tot het einde van de maand of voor de rest van de duur van de Dienst. De keuze is aan Opdrachtgever.

17.In het geval dat Leverancier geen maximum heeft gesteld aan de hoeveelheid opslagruimte en/of de hoeveelheid dataverkeer (aangemerkt als ‘onbeperkt’), dan geldt dat Opdrachtgever zich dient te weerhouden van gebruik waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit (naar oordeel van Leverancier) overige Opdrachtgevers van Leverancier kan hinderen.

18.Indien naar oordeel van Leverancier sprake is van excessief gebruik van de Dienst waarbij gevaar kan ontstaan voor de continuïteit van de dienstverlening aan overige Opdrachtgevers van Leverancier, dan is Leverancier, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3 lid 8, gerechtigd (zonder voorafgaande kennisgeving) het gebruik van de Dienst te beperken of op te schorten en/of een afzonderlijk tarief voor opslagruimte en/of dataverkeer te hanteren, zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid of de verplichting tot restitutie van enige reeds betaalde vergoeding ontstaat.

19.Opdrachtgever verstrekt hierbij Leverancier een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Leverancier verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Leverancier geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Leverancier.

20.Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Domeinnamen en IP-adressen

1.Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Leverancier voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2.De beschikbaarheidsinformatie van domeinnamen die Leverancier verstrekt is louter indicatief. Opdrachtgever kan er bij het bestelproces geen enkel recht aan ontlenen.

3.Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Leverancier vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

4.Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Leverancier, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

5.Opdrachtgever vrijwaart en houdt Leverancier schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

6.De opdracht van Opdrachtgever aan Leverancier om een domeinnaam te verhuizen, impliceert dat Opdrachtgever eigenaar is van die bepaalde domeinnaam. Ook bij opdracht tot verhuis van een domeinnaam vrijwaart Opdrachtgever Leverancier voor alle claims die verband houden met (het gebruik van) de domeinnaam.

7.Indien Opdrachtgever geen eigenaar blijkt te zijn van de domeinnaam die Opdrachtgever aan Leverancier verzocht te verhuizen, begaat Opdrachtgever een inbreuk op lid 6 en is Opdrachtgever Leverancier automatisch en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van € 1.000,00 verschuldigd.

8.Leverancier is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam en/of IP-adres of voor het feit dat de domeinnaam en/of IP-adres tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Leverancier.

9.Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/of een IP-adres.

10.Leverancier heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

11.In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Leverancier gerechtigd de domeinnaam en/of het IP-adres op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 15 – Dienstverlening

1.Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door Leverancier vooraf bekendgemaakt worden. Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is één (1) uur tenzij anders overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen SLA is afgenomen kan Leverancier geen reactietijdgaranties geven.

Artikel 16 – Beschikbaarheid van de Dienst

1.Leverancier zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Leverancier opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

2.Leverancier zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Leverancier is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Leverancier is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

3.Leverancier zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Leverancier. Leverancier kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.

4.Indien naar het oordeel van Leverancier een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Leverancier of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

5.Leverancier stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Leverancier opgeslagen data te maken. Leverancier maakt alleen back-ups voor continuïteitsdoeleinden. Dit is een vrijblijvende service en hierover worden geen garanties gegeven en hiervoor kan Leverancier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 17 – Storingen en overmacht

1.Leverancier heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Leverancier zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Leverancier is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

2.Leverancier heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Leverancier zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Leverancier is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

3.Leverancier zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

4.In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Leverancier door zijn eigen Leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Bijlage – Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst tussen leverancier en opdrachtgever. Indien Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens Verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1. Algemeen

1.De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Deze Bijlage kwalificeert als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG.

2.Leverancier biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om de Dienst af te nemen, waarbij Leverancier bij de uitvoering van de Dienst voor en ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens kan Verwerken. Bij deze Verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij Verwerkt als Verwerker. Leverancier vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens Verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de Verwerking

1.Leverancier verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te Verwerken. De Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst alsmede voor de duur daarvan, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

2.Leverancier zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel Verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Leverancier op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd.

3.Leverancier heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Leverancier neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

4.Leverancier Verwerkt in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens, met dien verstande dat deze geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten betreffen, zoals bijvoorbeeld de volgende standaard categorieën:

•NAW-gegevens;

•telefoonnummers;

•e-mailadressen;

•IP-adressen;

•en andere mogelijke categorieën van niet bijzondere Persoonsgegevens.

5.Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de in dit artikellid bepaalde categorieën Betrokkenen. De Betrokkenen betreffen:

•personen die gebruik maken van de Dienst;

•bezoekers van de website;

•personen die e-mail ontvangen van of verzenden aan Opdrachtgever;

•personen die opgenomen worden door Opdrachtgever in haar e-mailadressenboek binnen de door Leverancier beschikbaar gestelde webmailomgeving;

•personen die Persoonsgegevens in een contactformulier invullen;

•personen die Persoonsgegevens ter Verwerking ter beschikking stellen aan Opdrachtgever;

•en andere mogelijke categorieën Betrokkenen wiens Persoonsgegevens middels de Dienst worden Verwerkt.

Artikel 3. Verplichtingen Leverancier

1.Ten aanzien van de in artikel 2 van deze Bijlage genoemde Verwerkingen zal Leverancier zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens door Leverancier vanuit diens rol.

2.Leverancier zal Persoonsgegevens en andere gegevens Verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Leverancier zullen worden aangeleverd en op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever.

3.Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.

4.De verplichtingen van Leverancier die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens Verwerken onder het gezag van Leverancier.

5.Leverancier zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

6.Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, de noodzakelijke medewerking verlenen bij het nakomen van diens plichten conform de AVG, waaronder mede doch niet uitsluitend diens beveiligingsplicht, de meldplicht datalekken, het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en een voorafgaande raadpleging bij de toezichthouder bij een Verwerking met een hoog risico. De door Leverancier redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde medewerking zullen door Opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 4. Doorgifte van Persoonsgegevens

1.Leverancier Verwerkt Persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Leverancier daarnaast toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

2.Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

1.Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane Verwerkingen zullen door Leverancier worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.

2.Leverancier is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

3.Voor alle overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, Verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Leverancier zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Leverancier niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat te allen tijde in voor de rechtmatigheid van deze Verwerkingen en dat zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligd zijn.

4.Het is aan Opdrachtgever om te beoordelen of Leverancier afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de Verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.

5.Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

6.Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat er bij het gebruik van de Diensten geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten worden Verwerkt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.

7.Onverminderd de overige rechten van Leverancier, vrijwaart Opdrachtgever Leverancier van eventuele schade, aanspraken van derden en door toezichthouders opgelegde boetes, indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze Bijlage en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

1.Opdrachtgever verleent Leverancier hierbij een algemene toestemming om bij de Verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.

2.Leverancier heeft het recht om veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers door te voeren. Leverancier zal Opdrachtgever inlichten over de beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers, waarbij Opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend. Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Opdrachtgever geacht ermee in te stemmen.

3.Indien Opdrachtgever binnen de termijn als bedoeld in het vorige artikellid bezwaar maakt, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van Leverancier, dan is Leverancier gerechtigd om de betreffende nieuwe subverwerker in te schakelen en is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe subverwerker ingeschakeld wordt.

4.Leverancier zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Leverancier zijn overeengekomen. Leverancier staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

1.Leverancier zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

2.Leverancier kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden.

3.Leverancier staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Leverancier zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de Verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van de Dienst, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen die zij gezien het beoogd gebruik van de Dienst mocht verwachten, niet onredelijk is.

4.De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, rekening houdend met de in lid 3 van dit artikel genoemde factoren een op het risico van de Verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.

5.Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter Verwerking aan Leverancier ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

1.In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins Verwerkte gegevens) zal Leverancier, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of Betrokkenen zal informeren of niet. Leverancier spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

2.Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Leverancier meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel Betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

3.De meldplicht behelst voor Leverancier in ieder geval het melden aan Opdrachtgever van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

•wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;

•wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;

•wat de (voorgestelde) oplossing is;

•wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;

•wat de contactgegevens voor de opvolging van de melding zijn;

•wie geïnformeerd is (zoals Betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van Betrokkenen

1.In het geval dat een Betrokkene een verzoek over zijn Persoonsgegevens richt aan Leverancier, zal Leverancier het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de Betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp nodig heeft van Leverancier voor de uitvoering van een verzoek van een Betrokkene, zal Leverancier hieraan meewerken en kan Leverancier hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1.Op alle Persoonsgegevens die Leverancier ingevolge deze Bijlage voor Opdrachtgever Verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht van Leverancier jegens derden. Leverancier zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot Betrokkenen herleidbaar is.

2.Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

•voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of

•indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Bijlage; of

•indien er een wettelijke verplichting en/of een rechterlijk bevel bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of

•ten aanzien van derden waaraan – met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 – Persoonsgegevens in hun hoedanigheid als subverwerker worden verstrekt.

Artikel 11. Audit

1.Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.

2.Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Opdrachtgever de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Leverancier. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.

3.Leverancier zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.

4.De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

5.De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

1.De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

2.De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.

3.Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

4.Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Leverancier de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen overeenkomen dat Leverancier deze Persoonsgegevens aan Opdrachtgever zal terugbezorgen dan wel Leverancier wettelijk verplicht is tot het bewaren van deze Persoonsgegevens. Leverancier kan eventuele kosten die zij maakt in het kader van het vernietigen en/of het terugbezorgen van Persoonsgegevens aan Opdrachtgever in rekening brengen bij Opdrachtgever.

Www.6040webdesign.nl is een website van 6040 Webdesign. 6040 Webdesign is als volgt te bereiken: Bedrijfs/postadres; Prins Hendriklaan 134, 3721 AW Bilthoven